Hållbarhet

Hållbarhet

Awardits uppförandekod

Awardit är en av Europas ledande leverantörer av lojalitetsprogram och presentkortslösningar. Vi siktar på att växa tillsammans med våra kunder, partners och anställda, och att främja en känsla av stolthet över våra gemensamma prestationer.

Miljöansvar:

Vår ambition är att minimera vår miljöpåverkan och vi följer FN:s Globala Mål för hållbar utveckling och ”Global Compact Principles”.

Detta inkluderar:

 • Att hantera miljöaspekter och risker med försiktighet.
 • Att uppmuntra delat miljöansvar med våra partners och leverantörer.
 • Att sträva efter att optimera energiförbrukning och minska avfall.
 • Arbetsmiljö och rättigheter för anställda:
 • Vi prioriterar rättvisa arbetsvillkor och behandlar alla anställda med respekt genom att:
  • Främja mångfald och lika möjligheter utan diskriminering.
  • Odla en säker och hälsosam arbetsplats för att förebygga olyckor och sjukdomar.
  • Stödja anställdas utveckling och respektera deras rättigheter att ansluta sig till fackföreningar.

Anställdas engagemang och kommunikation:

Vi uppmuntrar aktivt deltagande i beslutsprocesser och främjar öppen dialog genom att:

 • Vara transparenta och ge tillgång till relevant information för alla anställda.
 • Etablera regelbundna kommunikationskanaler för feedback och förslag.
 • Organisera möten och forum där anställda kan påverka arbetsmiljön.

Leverantörskedja och produktansvar:

Vi förväntar oss att våra leverantörer följer vår uppförandekod för att säkerställa en ansvarsfull leverantörskedja. Vi:

 • Väljer leverantörer och partners som är engagerade i hållbarhet.
 • Tar hänsyn till miljömässiga, sociala och ekonomiska aspekter i inköpsbeslut.

Affärsetik och antikorruption:

Vi följer alla lagar och förordningar gällande affärsetik och antikorruption, upprätthåller en hög etisk standard med nolltolerans mot korruption. Vi uppmuntrar rapportering av överträdelser genom interna rapporteringsförfaranden.

Samhällsengagemang:

Vi stödjer lokala initiativ och projekt i de samhällen där vi verkar och främjar samarbeten med lokala organisationer för positiv samhällspåverkan.

Företagskultur:

På Awardit styrs vi av våra kärnvärden (Transparens, Empati, Professionalism, Ansvar och Dynamik). Vi baserar våra handlingar och beslut på integritet och ansvar.

Empati:

Är kärnan i hur vi behandlar varandra, våra kunder och våra partners. Vi förstår vikten av att sätta oss in i andra människors situation, visa medkänsla och aktivt lyssna för att främja genuina relationer. Vi prioriterar också hälsan och säkerheten för våra kollegor genom att hjälpa varandra att upprätthålla en hälsosam relation till vår arbetssituation. Vi rapporterar faror och osäkra förhållanden omedelbart.

Dynamik:

Vi drivs av innovativt tänkande och anpassningsförmåga, i linje med vårt värde att vara dynamisk. Vi uppmuntrar kreativt tänkande och en pragmatisk inställning, vilket säkerställer att våra handlingar alltid röra oss i takt med tiden.

Ansvar:

Är inte bara ett ord utan en princip som vägleder oss i alla våra aktiviteter. Vi tar ansvar för våra handlingar och beslut, med förståelse för att de har konsekvenser för andra. Vi är medvetna om vår miljöpåverkan och strävar efter att minimera den och visa vårt ansvar gentemot hållbarhet samt följa alla tillämpliga lagar, förordningar och företagspolicys när som helst.

Professionalism:

Att upprätthålla en hög nivå av professionalism är en hörnsten i vår verksamhet. Vi inser att det vi gör och hur vi agerar direkt återspeglas på Awardit. Vi upprätthåller värdet av professionalism i varje kontakt, så väl intern som extern, fri från trakasserier, diskriminering eller någon form av kränkande beteende. Vi skyddar också konfidentiell information och respekterar våra kollegors integritet och avslöjar eller missbrukar inte konfidentiella data. Vi undviker situationer där personliga intressen sammanblandas med företagets intressen, och om en sådan situation skulle uppstå hanterar vi potentiella konflikter snabbt.

Transparens:

Vi tror på öppen och ärlig kommunikation, vilket säkerställer att vi delar både våra framgångar och våra motgångar. Genom att leva detta värde bygger vi förtroende och främjar en kultur byggd på ansvarstagande och tillit.

Denna uppförandekod innefattar vårt åtagande för etiskt beteende och en hållbar framtid och vägleder oss i att skapa en arbetsplats baserad på respekt, integritet och samarbete. Var och en av oss spelar en viktig roll för att upprätthålla våra värden och vårt hållbarhetslöfte och bidrar till en kultur byggd på ansvar, öppenhet och tillit i alla aspekter av vår verksamhet.

Hur kan vi hjälpa er att nå framgång?

Kontakta oss för mer information och upptäck hur Awardits ekosystem av tjänster inom lojalitet och presentkort kan bidra till er framgång. Låt oss tillsammans göra er vision till verklighet!