Rätt motivationsteori hjälper företag framåt

Att kritisera kan i bästa fall fungera som en kortsiktig lösning för att få personalen att prestera bättre, men den som vill uppnå en stärkt personalstyrka även i ett långsiktigt perspektiv har mer att vinna på andra insatser.

Inom psykologin används motivationsteori som ett verktyg för att kartlägga olika behov inom en verksamhet. Här nedan beskrivs några av de teorier som kan vara användbara inom en organisation:

Behovsteorier

Behovsteorierna bygger på grundidén om att människor har grundläggande motivationskrafter av biologiska slag och att vi är anpassade för långt lärande. McCelland och Maslow är två profiler som tagit fram motivationsteorier som fokuserar på detta och som säger att prestation, kontakt med kollegor och makt att få igenom sina idéer är viktiga delar av mänskligt arbete. Trygghet, gemenskap, uppskattning och självförverkligande är andra centrala grundstenar i detta sammanhang.

Kognitiv förväntningsteori

Kognitiv motivationsteori förmedlar tanken om att människor är motiverade att genomföra ett arbete när de förväntar sig att ha möjlighet att faktiskt uppnå något i samband med uppgiften. Företag som tror på denna teori använder sig vanligen av olika belöningssystem för att uppmuntra sina anställda att prestera på arbetsplatsen. För att detta ska vara effektivt är det dock viktigt att belöningen verkligen kommer och att den tilltalar den anställde.

Arbetskaraktäristiska modeller

Dessa modeller är en form av teorier som belyser värdet av arbetsplatsen egenskaper. Herzberg är en av de viktiga namnen i sammanhanget och han betonar bland annat att hygienfaktorer som arbetsplatspolicys, mellanmänskliga relationer, övervakning och lön är viktiga för att personalen ska uppmuntras att arbeta effektivt. Dock först i kombination med motivationsfaktorer som uppskattning, presterande, möjligheter till avancemang och ansvar.

Det finns många olika motivationsprogram att välja bland, för företag som är intresserade av att stärka och uppmuntra sin personal i högre utsträckning. Motivation Service AB kan alltid ta fram passande och skräddarsydda lösningar för dig. Kontakta oss redan idag.

Utforska mer

Så motiverar du Millennials

Lojalitetsprogram som strategiskt verktyg

Presentkort som fly-wheel för tillväxt