Extra bolagsstämma 16 december 2020

Awardit AB (publ) bjuder in alla sina aktieägare att delta i Extra Bolagsstämma i bolagets lokaler på Snickarbacken 2 i Stockholm. Kallelse har publicerats i Post och Inrikes tidningar 1 december.

Datum: Onsdagen den 16 december 2020, kl 14.00 Adress: Snickarbacken 2, Stockholm

Anmälan till årsstämman

Anmäl er till stämman per brev, telefon eller skicka ett mail till ir@awardit.com.

Den formella kallelsen har publicerats i Post och Inrikes tidningar 1 december 2020.

Förslag på dagordning finns att läsa i kallelsen

Material inför årsstämman

- - - - -

Årsstämma 2020

Awardit AB (publ) bjuder in alla sina aktieägare att delta i Årsstämma 2020 i bolagets lokaler på Snickarbacken 2 i Stockholm. Kallelse har publicerats i Post och Inrikes tidningar 27 april. Välkommen att ta del av det senaste årets utveckling.

Datum: Tisdagen den 26 maj 2020, kl 10.00 Adress: Snickarbacken 2, Stockholm

Anmälan till årsstämman

Anmäl er till stämman per brev, telefon eller skicka ett mail till ir@awardit.com.

Den formella kallelsen har publicerats i Post och Inrikes tidningar 27 april 2020.

Förslag på dagordning finns att läsa i kallelsen.

Behandling av ärende inkommet från aktieägare

En begäran från aktieägare att få ett ärende behandlat på stämman, skall ha inkommit till Bolaget senast 10 veckor före tidpunkten för årsstämman för att kunna tas in i kallelsen. Aktieägaren skall ange ärende, fullständiga kontaktuppgifter samt antal aktier.

Kallelseförfarande och ärenden

Utdrag ur bolagsordning:

§ 8 – Kallelse Kallelse till bolagsstämma skall ske genom kungörelse i Post- och Inrikes Tidiningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse skett ska annonseras i Svenska Dagbladet.

§ 9 – Ärende på bolagsstämma På ordinarie bolagsstämma skall följande ärenden behandlas.

 1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman.
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 3. Val av en eller två justeringsmän.
 4. Fastställande av dagordning.
 5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad.
 6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen och i förekommande fall koncernresultat- och koncernbalansräkning.
 7. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen och i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.
 8. Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
 9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
 10. Fastställande av antalet styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter.
 11. Val av styrelse och eventuella styrelsesuppleanter.
 12. I förekommande fall val av revisor och eventuell revisorssuppleant.
 13. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (1975:1385) eller bolagsordningen.

Material inför årsstämman