Stämmor

Här publicerar vi information relaterad till stämmor i Awardit AB.

Årsstämma 2023

Awardit AB (publ) bjuder in alla sina aktieägare att delta i Årsstämma 2023 i bolagets lokaler på Snickarbacken 2 i Stockholm.

Den formella kallelsen har publicerats i Post och Inrikes tidningar den 14 april.

Datum: Tisdagen den 16 maj 2023, kl 10.00

Anmälan till Årsstämma

Anmälan till stämman per brev eller e-post till ir@awardit.com senast den 8 maj.

Förslag på dagordningen finns att läsa i kallelsen.

Material inför Årsstämma

- - - - -

Årsstämma 2022

Awardit AB (publ) bjuder in alla sina aktieägare att delta i Årsstämma 2022 i bolagets lokaler på Snickarbacken 2 i Stockholm.

Den formella kallelsen har publicerats i Post och Inrikes tidningar den 22 april.

Datum: Fredagen den 20 maj 2022, kl 10.00

Anmälan till Årsstämma

Anmälan till stämman per brev eller e-post till ir@awardit.com senast den 12 maj.

Förslag på dagordningen finns att läsa i kallelsen.

Material inför Årsstämma

- - - - -

Extra bolagsstämma 4 april 2022, klockan 14:00

Awardit AB (publ) bjuder in alla sina aktieägare att delta i Extra Bolagsstämma i bolagets lokaler på Snickarbacken 2 i Stockholm.

Den formella kallelsen har publicerats i Post och Inrikes tidningar den 21 mars.

Anmälan till extra bolagsstämma

Anmälan till stämman per brev eller e-post till ir@awardit.com senast den 29 mars.

Förslag på dagordning finns att läsa i kallelsen.

Material inför extra bolagsstämma

- - - - -

Extra bolagsstämma 16 augusti 2021

Awardit AB (publ) bjuder in alla sina aktieägare att delta i Extra Bolagsstämma i bolagets lokaler på Snickarbacken 2 i Stockholm.

Kallelse har publicerats i Post och Inrikes tidningar 14 juli.

Datum: Måndagen den 16 augusti 2021, kl 10.00 Adress: Snickarbacken 2, Stockholm

Anmälan till extra bolagsstämma

Anmäl er till stämman per brev, telefon eller skicka ett mail till ir@awardit.com senast den 9 augusti.

Den formella kallelsen har publicerats i Post och Inrikes tidningar 14 juli 2021.

Förslag på dagordning finns att läsa i kallelsen.

Material inför extra bolagsstämma

- - - - -

Årsstämma 2021

Awardit AB (publ) bjuder in alla sina aktieägare att delta i Årsstämma 2021 i bolagets lokaler på Snickarbacken 2 i Stockholm. Kallelse publiceras i Post och Inrikes tidningar 21 april. Välkommen att ta del av det senaste årets utveckling.

Datum: Fredagen den 21 maj 2021, kl 10.00 Adress: Snickarbacken 2, Stockholm

Anmälan till årsstämman

Anmäl er till stämman per brev, telefon eller skicka ett mail till ir@awardit.com.

Den formella kallelsen har publicerats i Post och Inrikes tidningar 21 april 2021.

Förslag på dagordning finns att läsa i kallelsen.

Behandling av ärende inkommet från aktieägare

En begäran från aktieägare att få ett ärende behandlat på stämman skall ha inkommit till Bolaget senast 10 veckor före tidpunkten för årsstämman för att kunna tas in i kallelsen. Aktieägaren skall ange ärende, fullständiga kontaktuppgifter samt antal aktier.

Kallelseförfarande och ärenden

Utdrag ur bolagsordning:

§ 8 – Kallelse till bolagsstämma skall ske genom kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse skett ska annonseras i Svenska Dagbladet.

§ 9 – Ärende på bolagsstämma På ordinarie bolagsstämma skall följande ärenden behandlas.

 1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman.
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 3. Val av en eller två justeringsmän.
 4. Fastställande av dagordning.
 5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad.
 6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen och i förekommande fall koncernresultat- och koncernbalansräkning.
 7. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen och i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.
 8. Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
 9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
 10. Fastställande av antalet styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter.
 11. Val av styrelse och eventuella styrelsesuppleanter.
 12. I förekommande fall val av revisor och eventuell revisorssuppleant.
 13. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (1975:1385) eller bolagsordningen.

Material inför årsstämman

- - - - -