Awardit AB (publ) har erlagt tilläggsköpeskilling för förvärvet av Market2Member AB

11/20/2020

I november 2019 ingick Awardit aktieöverlåtelseavtal avseende samtliga aktier i Market2Member AB (M2M) i november 2019. Villkoren för tilläggsköpeskilling har uppfyllts och Awardit har idag erlagt 5,7 mkr, varav 2,4 mkr kontant och 3,3 mkr genom en riktad kvittningsemission. 

I november 2019 ingick Awardit och ägarna till M2M aktieöverlåtelseavtal avseende samtliga aktier i M2M. I november 2020 har det konstaterats att villkoren för erläggande av tilläggsköpeskilling till säljarna har uppfyllts.  Tilläggsköpeskillingen uppgår till 5,7 mkr, varav 2,4 mkr har erlagts kontant och 3,3 mkr genom en riktad kvittningsemission.

Awardits styrelse har, enligt bemyndigande, fattat beslut om nyemission utan företrädesrätt för aktieägarna. Nyemissionen omfattar 41 876 aktier till en kurs på 77,61 kr. Aktiekursen baseras enligt aktieöverlåtelseavtalet på den volymvägda genomsnittskursen under perioden 23 oktober till 19 november. Det totala antalet aktier i Awardit har ökat från 6 678 683 till 6 720 559 vilket motsvarar en utspädning om ca 0,6 %.

Aktierna har tilldelats enligt följande:

AktieägareAntal aktier
Boomtown Invest AB23 276
Impwell AB13 261
Approbo Media Group AB4 697
Stockholm Innovation and Growth Holding AB642

Registrering av aktierna hos Bolagsverket och distribution till de nya aktieägarna kommer att genomföras snarast möjligt.