Awardit AB (publ) har ingått en överenskommelse avseende förvärv av Retain 24 AB

6/11/2019

Awardit och ägarna till Retain 24 AB (Retain24) har idag undertecknat ett Term Sheet med innebörden att Awardit förvärvar 100% av aktierna i Retain24. Köpeskillingen är överenskommen till 42 mkr varav hälften ska erläggas i nyemitterade aktier i Awardit och hälften kontant. Före affären kommer Retain24 att dela ut överskottslikviditet och skilja av rätt till tilläggsköpeskilling från tidigare försäljning av dotterbolag.