Awardit AB (publ) övergår till IFRS från den 1 januari 2020

5/20/2020

Den första finansiella rapporten som upprättas enligt IFRS kommer att avse första kvartalet 2020 och offentliggörs den 22 maj 2020. Jämförelsesiffror omräknas från och med den 1 januari 2019.

Med övergången till IFRS följer ett krav på att ett jämförelseår presenteras i enlighet med IFRS. Awardit har valt den 1 januari 2018 som övergångsdag till IFRS och presenterar därför omräknade resultat- och balansräkningar för 2018 och 2019 i dokumentet ”Separata finansiella rapporter” som offentliggjorts på bolagets hemsida idag.

De huvudsakliga effekterna av denna omräkning för räkenskapsåret 2019 är följande:

  • Rörelseförvärv har räknats om i enlighet med IFRS 3 Rörelseförvärv. Från och med räkenskapsåret 2020 är goodwillposten i koncernens balansräkning inte längre föremål för årliga avskrivningar utan posten kommer istället att nedskrivningsprövas. Återläggning av goodwillavskrivningar i sin helhet uppgår till 6,6 mkr för 2018 och 25,5 mkr för 2019.
  • Vidare har omräkningen av rörelseförvärven resulterat i att kundrelationer brutits ut från goodwill. Goodwillavskrivningarna har delvis ersatts av avskrivningar på kundrelationer. Dessa är årligen ca 4 mkr.
  • Justering av köpeskilling Rörelseförvärv ökar goodwill och övrigt tillskjutet kapital med 7,4 mkr under 2018.
  • Samtliga leasingkontrakt som löper längre än 12 månader har redovisats i balansräkningen såsom nyttjanderättstillgångar. Inom Awardit-koncernen förekommer ett begränsat antal leasingavtal, de som finns avser lokaler och tjänstebilar. Detta påverkar eget kapital positivt med ca 1,5 mkr.
  • Upplösning diskonteringseffekt kopplat till tilläggsköpeskillingar vid förvärv. Detta påverkar eget kapital negativt med 0,1 mkr under 2018 och 0,8 mkr under 2019.
  • Kostnader i anslutning till Rörelseförvärv kostnadsförs enligt IFRS 3. Detta påverkar eget kapital negativt med 0,5 mkr under 2018 och 0,3 mkr under 2019.

Sammantaget gör detta att:

  • Rörelseresultat (EBIT) under 2019 ökar från 11,8 mkr enligt tidigare tillämpade redovisningsprinciper till 32,9 mkr enligt IFRS.
  • Resultat efter skatt ökar under 2019 från 3,3 mkr enligt tidigare tillämpade redovisningsprinciper till 24,5 mkr enligt IFRS.
  • Balansomslutningen ökar som ett resultat av övergången från 270,7 mkr till 312,4 mkr per den 31 december 2019.

För en närmare beskrivning av effekterna hänvisas till Not 31 i dokumentet Separata finansiella rapporter 2019 som offentliggjorts på bolagets hemsida idag.

Awardit AB (publ)

Styrelsen