Awardit AB (publ) slutför förvärvet av Sponsorhuset AB

12/21/2017

Awardit ingick förvärvsavtal med ägarna till Sponsorhuset AB i slutet av oktober och affären har idag slutförts och Awardit tillträtt som ny ägare till 100% av aktierna i Sponsorhuset. Betalning har skett kontant med ca 2 mkr och genom en riktad nyemission på ca 9 mkr, motsvarande 230 891 nya aktier.

Som tidigare informerats om i Awardits investeringsmemorandum och Bolagsbeskrivning så har förvärvet varit beroende av genomförd listning på First North samt beräkning av genomsnittskurs efter listningen för betalning med aktier i Awardit. Beräkningen av viktad genomsnittskurs skedde mellan den 6 och 19 december och resulterade i ett värde på 38,98 kr per aktie. Styrelsen i Awardit har idag genomfört en riktad nyemission av totalt 230 891 aktier i enlighet med bemyndigande från extra bolagsstämma den 31 augusti 2017. Det finns idag 5 000 000 aktier i Awardit och efter nyemissionen blir det 5 230 891 aktier, motsvarande en utspädning om ca 4,4%.