Awardit bokslutskommuniké 2021

2/25/2022

Okt - Dec 2021

  • Nettoomsättningen uppgick till 229,5 (88,4) mkr, varav förvärvad nettoomsättning 103,5 mkr.
  • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 44,4 (12,5) mkr och EBIT-marginalen uppgick till 19,3 (14,2) procent.
  • EBITA-resultatet uppgick till 57,2 (14,5) mkr och EBITA-marginalen uppgick till 24,9 (16,4) procent.
  • Resultat per aktie efter skatt uppgick till 3,02 (1,37) kr och EBITA per aktie uppgick till 7,35 (2,17) kr.

Jan - Dec 2021

  • Nettoomsättningen uppgick till 529,3 (278,6) mkr, varav förvärvad nettoomsättning 184,4 mkr.
  • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 63,5 (29,9) mkr och EBIT-marginalen uppgick till 12,0 (10,7) procent.
  • EBITA-resultatet uppgick till 93,2 (37,4) mkr och EBITA-marginalen uppgick till 17,6 (13,4) procent.
  • Resultat per aktie efter skatt uppgick till 4,24 (3,28) kr och EBITA per aktie uppgick till 12,94 (5,60) kr.

Väsentliga händelser under fjärde kvartalet

  • Den 1 december genomförde Awardit en riktad nyemission om ca 192 mkr. Ett stort antal svenska och internationella institutionella investerare, däribland Skandia Liv, deltog i den riktade nyemissionen, vilken var kraftigt övertecknad (se vidare i pressrelease på bolagets hemsida).
  • Den 1 december undertecknade ägarna till Prämie Direkt GmbH och Awardit ett aktieöverlåtelseavtal avseende samtliga aktier i Prämie Direkt GmbH. Köpeskillingen uppgick till 179,1 mkr (17,5 meur), varav 149,5 mkr (14,5 meur) erlades kontant, 15,5 mkr (1,5 meur) i form av säljarrevers och 15,5 mkr (1,5 meur) i Awardit-aktier genom en riktad apportemission. I samband med förvärvet tecknades nya förvärvskrediter på 70 mkr, med en löptid på 48 månader och med förfallodatum 30 oktober 2025.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

  • Den 2 februari utsåg Awardit Erik Grohman till ny VD med tillträde den 7 mars. Grundaren Niklas Lundqvist fortsätter i bolaget med fokus på förvärv och affärsutveckling (se vidare i pressrelease på bolagets hemsida).

I en kommentar till helåret säger VD Niklas Lundqvist:

”Fjärde kvartalet blev Awardits i särklass bästa kvartal någonsin och det avslutade vårt bästa år någonsin, ett år präglat av flera viktiga förvärv i kombination med en stark organisk och successivt tilltagande tillväxt samt god lönsamhet. 2022 har inletts med en organisk tillväxt på 54 procent i januari och det är med stor framtidstro som jag snart kommer att gå in i min nya roll med fullt fokus på M&A och affärsutveckling.”

---

Detta pressmeddelande innehåller insiderinformation som Awardit AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 februari 2022 kl. 08:30.