Awardit delårsrapport juli - september 2021

11/12/2021

Awardit AB (publ), noterat på NASDAQ First North Growth Market, lämnar följande rapport för perioden 1 juli – 30 september 2021.

Juli – september 2021

 • Omsättningen uppgick till 130,0 mkr (62,0 mkr juli-september 2020)
 • Rörelseresultatet EBIT uppgick till 6,5 (5,8) mkr
 • Rörelsemarginalen EBIT uppgick till 5,0 (9,3) procent
 • Rörelseresultatet EBITA uppgick till 15,1 (7,7) mkr
 • Rörelsemarginalen EBITA uppgick till 11,6 (12,4) procent
 • Resultat per aktie efter skatt uppgick till 0,23 (0,65) kr
 • EBITA per aktie uppgick till 2,03 (1,15) kr

Januari – september 2021

 • Omsättningen uppgick till 305,5 mkr (191,7 mkr januari-september 2020)
 • Rörelseresultatet EBIT uppgick till 19,1 (17,4) mkr
 • Rörelsemarginalen EBIT uppgick till 6,3 (9,1) procent
 • Rörelseresultatet EBITA uppgick till 36,0 (22,9) mkr
 • Rörelsemarginalen EBITA uppgick till 11,8 (11,9) procent
 • Resultat per aktie efter skatt uppgick till 0,99 (1,90) kr
 • EBITA per aktie uppgick till 5,14 (3,44) kr

Viktiga händelser under perioden

 • Den 1 juli undertecknade ägarna till The Inspiration Company TIC AB (TIC) och Awardit ett aktieöverlåtelseavtal avseende samtliga aktier i TIC. Betalning erlades och tillträdet slutfördes den 1 juli. Köpeskillingen uppgick till 60 mkr där hälften erlades kontant och hälften i form av Awardit-aktier i en kvittningsemission i mitten av augusti.
 • Awardit höll en extra bolagsstämma den 16 augusti. Stämman fattade beslut om att genomföra en riktad nyemission på 30 mkr utan företrädesrätt för att slutföra förvärvet av TIC. Emissionen innebar en utspädning om ca 2,7 procent. Beslut fattades även av stämman om ett nytt bemyndigande för styrelsen rörande emission av aktier.
 • Den 30 augusti undertecknade Awardit och ägaren till Prämie Direkt GmbH ett Term Sheet med innebörden att Awardit förvärvar 100 procent av aktierna i Prämie Direkt GmbH. Köpeskillingen är överenskommen till 17,5 mEUR varav 14,0 mEUR ska erläggas kontant och 3,5 mEUR ska erläggas i Awardit-aktier.

I en kommentar till årets tredje kvartal säger VD Niklas Lundqvist:

“Det råder ingen tvekan om att Awardit nu återigen befinner sig i stark organisk och lönsam tillväxt efter pandemin. Under det tredje kvartalet omsatte vi 130 mkr med ett EBITA-resultat på 15,1 mkr vilket innebär en ökning med 110 respektive 96 procent. Motsvarande organisk ökning var 24 respektive 74 procent. Fjärde kvartalet är det absolut viktigaste för samtliga våra verksamheter och det har inletts väl med en organisk försäljningstillväxt på 113 procent. Nu satsar vi på att leverera vårt bästa kvartal någonsin och jag känner mig trygg i att vi kommer att lyckas med det.”

---

Detta pressmeddelande innehåller insiderinformation som Awardit AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 november 2021 kl. 08:00.