Awardit har ingått Term Sheet avseende förvärv av Motivation Service AB

1/29/2018

Awardit och ägarna till Motivation Service AB (MSAB) har idag undertecknat ett Term Sheet med innebörden att Awardit förvärvar 100% av aktierna i MSAB. Köpeskillingen uppgår till 14 mkr och ska erläggas i nyemitterade Awardit aktier. Det är parternas avsikt att slutligt förvärvsavtal skall ingås under mars 2018.