Awardit har slutfört förvärvet av Retain 24 AB

9/12/2019

Awardit och ägarna till Retain 24 Sverige AB (Retain24) har undertecknat aktieöverlåtelseavtal avseende samtliga aktier i Retain24. Köpeskillingen uppgår till 42 mkr. Därtill kommer en tilläggsdel som motsvarar den tilläggsköpeskilling som Retain24 sannolikt kommer att erhålla 2020 med anledning av sin tidigare försäljning av ett dotterbolag. Tillträde ska ske i oktober.

Awardit och ägarna till Retain 24 Sverige AB (Retain24) har slutfört affären genom undertecknande av aktieöverlåtelseavtal avseende 100% av aktierna i Retain24. Köpeskillingen uppgår till 42 mkr som betalas vid tillträde och en tilläggsdel som motsvarar den tilläggsköpeskilling som Retain24 sannolikt kommer att erhålla 2020 med anledning av sin tidigare försäljning av ett dotterbolag. Tilläggsdelen är således neutral för Awardit. 21 mkr erläggs i nyemitterade Awardit aktier och 21 mkr kontant. Kontantdelen av köpeskillingen finansieras genom ett fyraårigt banklån på 10 mkr och en checkkredit på 11 mkr. Bankfinansieringen är föremål för sedvanliga covenanter.