Awardit har tillträtt Crossroads Loyalty Solutions AB efter slutfört förvärv

11/6/2018

Awardit har idag erlagt betalning av den preliminära köpeskillingen på 90 mkr och tillträtt Crossroads Loyalty Solutions AB (CLSAB).

Awardit och säljarna av Crossroads Loyalty Solutions AB (CLSAB) idag genomfört tillträdessammanträde varvid betalning av den preliminära köpeskillingen på 90 mkr har erlagts. Awardit har erhållit 100% av aktierna och tillträtt CLSAB. 53 mkr har erlagts i nyemitterade Awardit aktier, 27 mkr kontant och 10 mkr i säljarreverser. Den möjliga tilläggsköpeskillingen uppgår till 15 mkr och består av 7,5 mkr kontant och 7,5 mkr i säljarreverser. Tilläggsköpeskillingen är beroende av att CLSAB når 90% av EBIT-prognos på 13,5 mkr för 2018. Köpeskillingsjusteringar utifrån nettokassa/nettoskuld och normaliserat rörelsekapital uppgår preliminärt till drygt 4 mkr, varav 50% skall erläggas av Awardit. Kontantdelen av köpeskillingen finansieras genom ett fyraårigt lån på 28 mkr och ett treårigt lån på 7,5 mkr från Swedbank. Säljarreverserna löper på 3-4 år. Bankfinansieringen är föremål för sedvanliga covenanter.