Kommuniké från Årsstämma 2022

5/20/2022

Awardit AB (publ) har den 20 maj 2022 hållit årsstämma. I det följande redogörs för de viktigaste beslutens huvudsakliga innehåll.

Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
Årsstämman beslutade att fastställa den av styrelsen framlagda resultat- och balansräkningen.

Beslut avseende utdelning Årsstämman beslutade att ingen utdelning sker för räkenskapsåret 2021.

Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
Årsstämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021.

Beslut avseende antal styrelseledamöter, styrelsearvode och val av styrelse
Årsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av fem styrelseledamöter utan suppleanter. Styrelsearvode om 25 000 kr fastställdes för styrelseledamöter som inte är operativa i bolaget och 50,000 kr för ordförande. För tiden intill nästa ordinarie bolagsstämma valdes till styrelseledamöter Olle Isberg, Niklas Lundqvist, Samir Taha, Charlotte Eisner och Peter Borsos. Till styrelsens ordförande valdes Samir Taha.

Beslut avseende bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emissioner av aktier Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att, inom ramen för gällande bolagsordning, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen intill nästkommande årsstämma, fatta beslut om ökning av bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier. Det totala antalet aktier som omfattas av sådana nyemissioner får motsvara sammanlagt högst tio (10) procent av aktiekapitalet i bolaget, baserat på aktiekapitalet i bolaget vid tidpunkten för årsstämman 2022. Emissionerna ska ske till en marknadsmässig teckningskurs, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall, och betalning ska, förutom genom kontant betalning, kunna ske med apportegendom. Syftet med bemyndigandet och skälen till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att emissioner ska kunna ske för finansiering av förvärv av hela eller delar av företag.