Awardit bokslutskommuniké 2018

2/28/2019

Oktober – december 2018

 • Omsättningen uppgick till 93,3 mkr (15,6 mkr oktober – december 2017)
 • Rörelseresultatet EBIT uppgick till 16,3 (5,7) mkr
 • Rörelsemarginalen EBIT uppgick till 17,4 (36,8) procent
 • EBITA uppgick till 20,6 (5,8) mkr
 • EBITA-marginalen uppgick till 22,1 (37,5) procent
 • Resultat per aktie efter skatt uppgick till 2,14 (0,82) kr

Januari – december 2018

 • Omsättningen uppgick till 142,9 mkr (47,3 mkr januari – december 2017)
 • Rörelseresultatet EBIT uppgick till 24,0 (15,7) mkr
 • Rörelsemarginalen EBIT uppgick till 16,8 (33,3) procent
 • EBITA uppgick till 31,2 (16,1) mkr
 • EBITA-marginalen uppgick till 21,9 (34,0) procent
 • Resultat per aktie efter skatt uppgick till 3,11 (2,24) kr

Viktiga händelser under och efter perioden

 • I oktober tecknades avtal med Ahlsell Norge AS om uppsättning och drift av lojalitetsprogram. Programmet lanserades i februari 2019.
 • Aktieöverlåtelseavtal avseende Crossroads Loyalty Solutions AB ingicks i oktober och bolaget tillträddes i början av november. Crossroads är liksom Awardit en operatör av olika former av lojalitetsprogram men med större fokus på inlösendelen av affären vilket gör att bolagen kompletterar varandra optimalt. Köpeskillingen var 90 mkr med en möjlig tilläggsköpeskilling på 15 mkr. 53 mkr betalades i 877 193 nya Awardit-aktier efter genomförd extra bolagsstämma i november. Crossroads omsättning och resultat ingår i koncernen från och med november. Goodwill skrivs av på fem år.
 • Motivation Service tecknade avtal om leverans av ett komplett B2B-lojalitetsprogram till Beijer Byggmaterial i november. Programmet lanserades på Awardits tekniska plattform i januari 2019.
 • Styrelsen utsåg Henrik Olander till vice VD i december.
 • En omorganisation av koncernen påbörjades i december.
 • Efter genomförd revision i Crossroads har konstaterats att tilläggsköpeskilling på 15 mkr skall erläggas i och med att EBIT-prognosen har uppfyllts och överträffats. Tilläggsköpeskillingen kommer att lånefinansieras.
Ladda ner som PDF