Awardit bokslutskommuniké 2019

2/28/2020

Oktober – december 2019

 • Omsättningen uppgick till 105,4 mkr (93,3 mkr okt-dec 2018)
 • Rörelseresultatet EBIT uppgick till 10,1 (16,3) mkr
 • Rörelsemarginalen EBIT uppgick till 9,5 (17,4) procent
 • Rörelseresultatet EBITA uppgick till 18,2 (20,6) mkr
 • Rörelsemarginalen EBITA uppgick till 17,3 (22,1) procent
 • Resultat per aktie efter skatt uppgick till 0,94 (1,97) kr

Januari – december 2019

 • Omsättningen uppgick till 307,0 mkr (142,9 mkr jan-dec 2018)
 • Rörelseresultatet EBIT uppgick till 11,8 (24,0) mkr
 • Rörelsemarginalen EBIT uppgick till 3,8 (16,8) procent
 • Rörelseresultatet EBITA uppgick till 38,0 (31,2) mkr
 • Rörelsemarginalen EBITA uppgick till 12,4 (21,8) procent
 • Resultat per aktie efter skatt uppgick till 0,51 (3,11) kr

Viktiga händelser under och efter perioden

 • Styrelsen föreslår en utdelning på 2,25 (2,20) kr per aktie.
 • I februari fattades slutligt beslut om att konvertera redovisningen från K3 till IFRS (International Financial Reporting Standards). I anslutning till att årsredovisningen 2019 presenteras kommer separata finansiella rapporter att presenteras, upprättade i enlighet med IFRS och med förklaringar till effekterna som övergången inneburit. Från och med första kvartalet 2020 kommer delårsrapporterna att presenteras i enlighet med IFRS.
 • I januari ingicks kundavtal med Scandic Hotels, Nordens största hotellkedja, med avseende på deras lojalitetsprogram Scandic Friends.
 • Henrik Olander tillträdde som VD i januari. Tidigare VD, Niklas Lundqvist, arbetar kvar i koncernen med huvudsakligt fokus på förvärv och affärsutveckling.
 • I december förvärvades 34 procent av aktierna i Rewardit (Awardit äger sedan tidigare 66 procent). Köpeskillingen var 2,1 mkr och erlades i nya Awardit-aktier. Emissionsbeslutet fattades av extra bolagsstämma den 4 december 2019.
 • Aktieöverlåtelseavtal avseende Market2Member AB ingicks och bolaget tillträddes i november. Den preliminära köpeskillingen var 7,3 mkr med en möjlig tilläggsköpeskilling på 5,7 mkr. 4,9 mkr av den preliminära köpeskillingen betalades i nya Awardit-aktier och 2,4 mkr kontant.
 • Retain24 AB tillträddes i oktober. Köpeskillingen var 42 mkr varav hälften betalades i nya Awardit-aktier och hälften kontant.

I en kommentar till helåret säger VD Henrik Olander:

2019 har inneburit mycket arbete med att organisera om koncernen, centralisera flertalet funktioner av supportkaraktär samt realisera ett antal andra synergier. Det är därför väldigt spännande att gå in i 2020 med en organisation som är både motiverade och väl rustade för att väva in de två förvärven som vi genomförde i slutet av 2019.


Omsättningen i koncernen nådde 307 mkr under 2019 och EBITA landade på 38 mkr. Vi skördar nu frukterna av både de kostnadsbesparingar som personalförändringarna innebär men ser även positiva effekter från andra realiserade synergier och effektiviseringar. Helårsresultatet påverkas också av vissa omstruktureringskostnader kopplat till genomförda organisationsförändringar samt kostnader av engångskaraktär som bl.a. konsultkostnader som övergången till IFRS innebär.


Vi ser fortsatt organiskt tillväxt inför 2020 men även ytterligare möjligheter på förvärvssidan. 2020 kommer innebära ett större fokus på försäljning och ökad lönsamhet - något som jag personligen brinner för, så det ser jag verkligen fram emot. Jag är också väldigt glad över att - för 12:e året i rad - kunna fortsätta på Niklas Lundqvists inslagna bana och höja utdelningen till våra aktieägare till 2,25 kr, totalt ca 15 mkr.