Awardit bokslutskommuniké 2020

2/26/2021

Oktober - december 2020

 • Omsättningen uppgick till 88,9 mkr (105,4 mkr okt-dec 2019)
 • Rörelseresultatet EBIT uppgick till 12,5 (16,7) mkr
 • Rörelsemarginalen EBIT uppgick till 14,1 (15,8) procent
 • Rörelseresultatet EBITA uppgick till 14,5 (18,3) mkr
 • Rörelsemarginalen EBITA uppgick till 16,3 (17,4) procent
 • Resultat per aktie efter skatt uppgick till 1,37 (1,91) kr

Januari - december 2020

 • Omsättningen uppgick till 280,5 mkr (307,0 mkr jan-dec 2019)
 • Rörelseresultatet EBIT uppgick till 29,9 (32,9) mkr
 • Rörelsemarginalen EBIT uppgick till 10,7 (10,7) procent
 • Rörelseresultatet EBITA uppgick till 37,4 (39,2) mkr
 • Rörelsemarginalen EBITA uppgick till 13,3 (12,8) procent
 • Resultat per aktie efter skatt uppgick till 3,28 (3,66) kr

Viktiga händelser under perioden

 • I oktober meddelade Petter Sehlin styrelsen i Awardit att han önskar lämna sitt uppdrag som styrelseledamot. Anledningen bakom beslutet är att han bedömer att det kan uppstå jävssituationer i relation till hans egen verksamhet i framtiden. I samband med detta föreslog en majoritet av aktieägarna i Awardit nyval av Claudio Simatovic som ledamot i styrelsen. Claudio var adjungerad styrelseledamot från och med november och blev därefter formellt invald i styrelsen på den extra bolagsstämman som hölls i december.
 • I november föreslog en majoritet av aktieägarna i Awardit nyval av Peter Borsos som ledamot i styrelsen. Peter kommer närmast från Telia Company där han som medlem i koncernledningen varit både kommunikationsdirektör och Head of Telia Global. Peter var adjungerad styrelseledamot från och med den 13 november 2020 och blev formellt invald i styrelsen på den extra bolagsstämman som hölls i december.
 • Villkoren för tilläggsköpeskilling i Market2member AB uppfylldes och Awardit erlade i mitten av november en tilläggsköpeskilling om totalt 5,7 mkr till säljarna. Detta innebar ett slutligt fastställande av förvärvsanalysen för Market2member och 5,7 mkr har bokats upp som ytterligare Goodwill. Av beloppet erlades 2,4 mkr kontant och resterande 3,3 mkr genom en riktad kvittningsemission. Det totala antalet aktier i Awardit ökade därefter från 6 678 683 till 6 720 559, vilket motsvarar en utspädning om ca 0,6%.
 • Awardit och ägarna till MBXP ApS undertecknade i slutet av november ett Term Sheet där innebörden är att Awardit förvärvar 100 procent av aktierna i MBXP ApS. MBXP ApS är Nordens största distributör av digitala presentkort och andra värdebevis i den fysiska detalj- och dagligvaruhandeln Den preliminära köpeskillingen uppgår till 5 mdkk med en tilläggsköpeskilling på 9 gånger MBXPs genomsnittliga EBITDA-resultat för 2021 och 2022. Inget slutligt aktieöverlåtelseavtal har skrivits på och i nuläget är bedömningen att ett sådant kommer att undertecknas inom några veckor.
 • Styrelsen föreslog - och en extra bolagsstämma beslutade - i december om återupptagen utdelning om 0,56 kr per aktie kvartalsvis, vilket innebär totalt 2,24 kr per aktie för räkenskapsåret 2019.

Viktiga händelser efter periodens utgång

 • I mitten av februari signerade Awardit ABs dotterbolag Market2Member AB ett avtal med Saint-Gobain Distribution Sverige (SGDS), genom huvudbolaget Dahl Sverige AB, som omfattar övertagande av samtliga befintliga lojalitetsprogram (B2B och B2C) inom SGDS och drift av dessa på SaaS-basis. Värdet av affären uppskattas till ca 50 mkr per år och lönsamheten förväntas motsvara Awardit-koncernens genomsnitt. Uppstart är planerad till augusti 2021. Avtalet löper inledningsvis på 3 år.
 • Styrelsen presenterar i samband med bolagstämma inget utdelningsförslag för verksamhetsåret 2020, och föreslår vidare att fria vinstmedel balanseras i ny räkning. Orsaken till detta är pågående förvärvsdiskussioner samt önskan om att bibehålla maximal finansiell flexibilitet givet de osäkra omvärldsfaktorerna samt ha en förhöjd beredskap för ytterligare förvärv. Styrelsen kommer att återkomma med ett utdelningsförslag under det tredje kvartalet och avsikten är att Awardit även framgent skall lämna kvartalsvisa utdelningar.

I en kommentar till helåret säger VD Henrik Olander:

"Trots ett år som bjudit på stora utmaningar har Awardits marknadsposition och potential stärkts avsevärt under 2020. Det gångna året och inledningen av 2021 har inneburit rekord i antal nya affärer, såväl stora som små, och vi har tecknat avtal som vi bedömer kommer generera intäkter på över 100 mkr per år när de är i full gång. Vi räknar nu med att återgå till organisk tillväxt under året även i ett scenario med fortsatta negativa effekter kopplade till en utdragen pandemi."