Awardit delårsrapport januari - mars 2022

5/13/2022

Awardit AB (publ), noterat på NASDAQ First North Growth Market, lämnar följande rapport för perioden 1 januari – 31 mars 2022.

Januari - mars 2022

  • Nettoomsättningen uppgick till 167,4 (62,3) mkr, varav förvärvad nettoomsättning 80,3 mkr
  • EBITA-resultatet uppgick till 5,7 (6,6) mkr och EBITA-marginalen uppgick till 3,4 (10,6) procent.
  • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -3,5 (4,7) mkr och EBIT-marginalen uppgick till -2,1 (7,6) procent, varav förvärvat rörelseresultat (EBIT) om -4,8 mkr.
  • Kvartalets resultat uppgick till -12,4 (3,2) mkr och resultatet per aktie före utspädning till -1,49 (0,47) kronor och resultat per aktie efter utspädning till -1,49 (0,47) kronor.

Väsentliga händelser under fjärde kvartalet

  • Den 2 februari utsåg Awardit Erik Grohman till ny VD med tillträde den 7 mars. Grundaren Niklas Lundqvist fortsätter i bolaget med fokus på förvärv och affärsutveckling.
  • Den 21 mars kallades aktieägarna i Awardit till en extra bolagsstämma den 4 april. Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman beslutar att inrätta ett teckningsbaserat incitamentsprogram för anställda i Awardit och riktad emission av teckningsoptioner samt beslut om bemyndigade för styrelsen att fatta beslut om emissioner av aktier.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

  • Den 4 april kommunicerades att bolagsstämman beslutat, i enlighet med styrelsens förslag, att införa ett incitamentsprogram för ledande befattningshavare, nyckelpersoner och övriga anställda bestående av högst 250 000 teckningsoptioner i en serie 2022/2025, där varje teckningsoption ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Awardit, samt att bemyndiga styrelsen, inom ramen för gällande bolagsordning, vid ett eller flera tillfällen intill nästkommande årsstämma, fatta beslut om ökning av bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier (se vidare i pressrelease på bolagets hemsida).

I en kommentar till första kvartalet säger VD Erik Grohman:

”I det första kvartalet visade Awardit sin styrka genom fortsatt kraftig organisk omsättningstillväxt och en i grunden robust marginal. Den totala omsättningstillväxten var 169 procent, med en organisk tillväxt om 40 procent drivet av nya kunder och ökad omsättning på befintliga kunder inom våra lojalitets- och presentkortsprogram. Den organiska tillväxten har fortsatt med över 30 procent tillväxt i april. Under kvartalet såg vi en hälsosam ökning av resultat och marginal, dock påverkade händelser av engångskaraktär resultatet negativt. Efter två månader som VD har jag stor tilltro till Awardit och dess potential och ser fram mot att jobba tillsammans med teamet för att förverkliga denna”.

---

Detta pressmeddelande innehåller insiderinformation som Awardit AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 maj 2022 kl. 08:30.