Awardit delårsrapport januari – juni 2019

8/19/2019

Awardit AB (publ), noterat på Nasdaq First North Growth Market, lämnar följande rapport för perioden januari - juni 2019.

April – juni 2019

 • Omsättningen uppgick till 78,3 mkr (18,2 mkr april – juni 2018)
 • Rörelseresultatet EBIT uppgick till 1,2 (2,6) mkr
 • Rörelsemarginalen EBIT uppgick till 1,6 (14,5) procent
 • Rörelseresultatet EBITA uppgick till 7,3 (3,6) mkr
 • Rörelsemarginalen EBITA uppgick till 9,3 (19,9) procent
 • Resultat per aktie efter skatt uppgick till -0,10 (0,35) kr

Januari – juni 2019

 • Omsättningen uppgick till 134,1 mkr (31,5 mkr januari – juni 2018)
 • Rörelseresultatet EBIT uppgick till 0,6 (5,4) mkr
 • Rörelsemarginalen EBIT uppgick till 0,5 (17,2) procent
 • Rörelseresultatet EBITA uppgick till 12,7 (7,1) mkr
 • Rörelsemarginalen EBITA uppgick till 9,5 (22,5) procent
 • Resultat per aktie efter skatt uppgick till -0,42 (0,60) kr

Viktiga händelser under och efter perioden

 • Awardit har i maj erlagt tilläggsköpeskilling på 15 mkr för Crossroads vilken i sin helhet lånefinansierats.
 • Organisationsförändringarna har slutförts och den nya organisationen börjar sätta sig. Kostnadsbesparingar på grund av personalneddragningar har börjat få genomslag i slutet av perioden. Synergier på inköpssidan tilltar successivt.
 • I juni ingicks ett Term Sheet avseende förvärv av 100% av aktierna i Retain24 Sverige AB. Köpeskillingen är överenskommen till 42 mkr varav hälften erläggs i nyemitterade aktier i Awardit och hälften kontant. DD-processen har fortgått under sommaren och slutligt förvärvsavtal beräknas ingås i början av september
 • Den starka organiska tillväxten i huvudverksamheterna har fortsatt med en faktureringsmässig uppgång på ca 30 procent i juli (exklusive koncernintern försäljning och intäkter av engångskaraktär).