Awardit delårsrapport januari – mars 2019

5/20/2019

Awardit AB (publ), noterat på Nasdaq First North Growth Market, lämnar följande rapport för perioden januari - mars 2019.

Januari – mars 2019

  • Omsättningen uppgick till 55,6 mkr (13,3 mkr jan – mars 2018)
  • Rörelseresultatet EBIT uppgick till -0,6 (2,8) mkr
  • Rörelsemarginalen EBIT uppgick till -1,1 (21,1) procent
  • Rörelseresultatet EBITA uppgick till 5,4 (3,5) mkr
  • Rörelsemarginalen EBITA uppgick till 9,8 (26,2) procent
  • Resultat per aktie efter skatt uppgick till -0,32 (0,31) kr

Viktiga händelser under och efter perioden

  • Efter årsbokslut i Crossroads och genomförd revision har konstaterats att resultatprognosen har överträffats och att tilläggsköpeskilling på 15 mkr därmed skall betalas. Tilläggsköpeskillingen lånefinansieras och kommer att betalas under maj.
  • Under Q1 har omorganisationen av koncernen slutförts. Som flest var 52 personer anställda och nu är vi nere på 40 personer. Dotterbolagschefer har avskaffats och koncernen är nu uppdelad i tre affärsområden med en försäljningschef för varje.
  • Affärssystemsbyte har genomförts och alla bolag har en gemensam ekonomiavdelning i Göteborg.
  • Moderbolagets fakturering under april var mycket stark med en uppgång på ca 40 procent jämfört med april förra året.