Awardit delårsrapport januari – september 2018

11/15/2018

Awardit AB (publ), noterat på Nasdaq First North Growth Market, lämnar följande rapport för perioden januari - september 2018.

Juli – september 2018

 • Omsättningen uppgick till 18,2 mkr (9,4 mkr juli – september 2017)
 • Rörelseresultatet EBIT uppgick till 2,3 (3,0) mkr
 • Rörelsemarginalen EBIT uppgick till 12,9 (31,6) procent
 • Rörelseresultatet EBITA uppgick till 3,5 (3,1) mkr
 • Rörelsemarginalen EBITA uppgick till 19,2 (32,8) procent
 • Resultat per aktie efter skatt uppgick till 0,29 (0,44) kr

Januari – september 2018

 • Omsättningen uppgick till 49,7 mkr (31,7 mkr januari – september 2017)
 • Rörelseresultatet EBIT uppgick till 7,8 (10,0) mkr
 • Rörelsemarginalen EBIT uppgick till 15,7 (31,5) procent
 • Rörelseresultatet EBITA uppgick till 10,6 (10,3) mkr
 • Rörelsemarginalen EBITA uppgick till 21,4 (32,6) procent
 • Resultat per aktie efter skatt uppgick till 1,01 (1,48) kr

Viktiga händelser under och efter perioden

 • Sponsorhuset AB tillträddes och 230 891 nya Awardit-aktier registrerades i början av året. Sponsorhuset ingår från och med Q1 i koncernens resultaträkning. Goodwill skrivs av på fem år och har minskat EBIT med 1,6 mkr under rapportperioden januariseptember.
 • Nytt kundavtal tecknades med en stor butikskedja som förväntas få väsentlig påverkan på Awardits omsättning och resultat på sikt. Lojalitetsprogrammet är färdigt för drift och kunden förbereder lansering i november.
 • Avtal tecknades med OKQ8. Avtalet innebär att OKQ8 blir poängutdelande partner i utvalda lojalitetsprogram. Implementation har genomförts och intäkter genereras från och med augusti. Erbjudandet har tagits emot bättre än väntat av medlemmar i berörda lojalitetsprogram.
 • Förvärvet av konkurrenten Motivation Service AB slutfördes i slutet av april. Köpeskillingen var 12 mkr i Awardit-aktier med en möjlig tilläggsköpeskilling på 0,5- 2,0 mkr. 265 018 nya Awardit-aktier registrerades i maj. Motivation Service omsättning och resultat ingår i koncernen fr o m maj. Goodwill skrivs av på fem år och har minskat EBIT med 0,8 mkr under rapportperioden.
 • Ett nytt fyraårigt koncernavtal med Ahlsell AB (publ) för expansion och internationalisering av lojalitetsprogram tecknades. Detta avtal förväntas få stor betydelse för Awardit de närmaste fyra åren. Implementation av teknisk lösning som möjliggör för medlemmar i lojalitetsprogram att aktivera befintliga VISA och Mastercard (s k cardlinking) har färdigställts och är redo att tas i skarp drift.
 • I oktober har avtal tecknats med Ahlsell Norge AS om uppsättning och drift av lojalitetsprogram. Leverans av en fristående applösning för samarbetspartners har påbörjats sedan tidigare.
 • Aktieöverlåtelse avtal avseende Crossroads Loyalty Solutions AB ingicks i oktober och bolaget tillträddes i början av november. Köpeskillingen var 90 mkr med en möjlig tilläggsköpeskilling på 15 mkr. 53 mkr betalas i nya Awardit-aktier. Crossroads omsättning och resultat kommer att ingå i koncernen från och med november.
 • Extra bolagsstämma genomfördes den 6 november och beslut fattades om nyemission av 877 193 aktier som delbetalning av förvärvet av Crossroads.
 • Motivation Service tecknade avtal om leverans av ett komplett B2B-lojalitetsprogram till Beijer Byggmaterial i november. Uppsättning och drift kommer att ske på Awardits tekniska plattform.
 • Moderbolagets omsättning ökade med 14,8 procent under Q3 och rörelseresultatet ökade med 15,6 procent. Faktureringen avseende oktober var fortsatt stark.
 • Styrelsen har utsett Henrik Olander till vice VD för Awardit.