Separata finansiella rapporter 2019 IFRS

5/20/2020

Detta är den första offentliggjorda rapport i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS). Effekterna av övergången till IFRS från tidigare tillämpade redovisningsprinciper beskrivs mer i detalj i Not 31 i detta dokument.

Samtliga belopp redovisas i tusental kronor (tkr) om inte annat anges.